God wil het…

Datum/Tijd
Datum - 02/02/2019
18:30 - 20:00

Locatie
Ontmoetingskerk

Categorieën


door Nel van Drie.

Vredeswens:

Nu wij hier bijeen zijn om samen te vieren,
samen stil te staan bij…,
te luisteren en te horen,
samen te breken en te delen
willen wij ook onze wens tot vrede samenbundelen:
vrede in onze gemeenschap,
vrede in onze wereld.
Innerlijke vrede ook
en vrede tegenover al onze medemensen.

Onze vrede bundelen
om zo die eeuwenoude droom waar te maken;
een nieuwe wereld
waar recht en vrede gewoon zijn.
En in het besef dat vrede begint bij onszelf
en in onszelf
wensen wij elkaar van harte vrede toe,
de vrede die ook Jezus van Nazareth bezielde:
De vrede van Christus zij met u allen,
wenst dan elkaar Zijn vrede toe.

Gebed:

Ene, Onnoembare,
onhoorbaar nabij,
onzichtbaar aanwezig,
U die er wil zijn
in en door mensen,
ook in ons, wij, hier bijeen.
Open onze oren
om het eeuwenoude Woord
te horen, te verstaan;
open ons hart
opdat wij ons van harte voeden
met het brood, gebroken
en de wijn gedeeld.
Dat de Geest van liefde
ons toekomst wijst
in het voetspoor van Jezus van Nazareth,

Inleiding:

‘God wil het’, dat is het thema van deze viering.
Toen ik dat las, reageerde ik
als door een wesp gestoken:
Wat wil God?
Het is een vraag waar niemand het antwoord op weet,
maar waar we wel samen
over na moeten blijven denken…
En dit oude Boek wil ons daarbij helpen…
Boek, wat is een boek, wat is dit boek…
Is er een boek zonder letters,
zijn er letters zonder verhaal,
zijn er verhalen zonder leven,
zijn er levens zonder verhaal?
Boek jij bent geleefd
ooit ergens, lang geleden.
Boek jij bent geleefd,
dichtbij, tot op vandaag.
Boek jij leeft
telkens als wij jou openen,
als wij, hier verzameld,
óns verhaal schrijven
met die oude levende letters
van jou.

Overdenking

God wil het….

Toen ik doorkreeg wat het thema was van deze viering,
had ik spijt als haren op mijn hoofd
dat ik indertijd ja gezegd had, want ik gruwel van die woorden.
Dus besloten mijn man en ik om naar Veldhoven te rijden
en het Leerhuis te volgen.
We hebben er geen moment spijt van gehad
en als het wat dichter bij huis was,
zouden wij voortaan vaste leerlingen zijn.

Die avond schetste Alex van Heusden de aanleiding
tot de oproep van paus Urbanis II voor de 1e kruistocht.
Hij was het die zei: God wil het.
Hij heeft ontelbaren de dood ingejaagd…omdat God het wilde?
Urbanis is niet de laatste geweest
die deze woorden gebruikt heeft om mensen zijn wil op te leggen.
Ook de kerk in mijn jeugd kon er wat van.
Gelukkig had ik een moeder die haar eigen geweten
meer dan een woordje mee liet spreken
en laat ik nu op haar lijken.
Dus moeten we op zoek naar het antwoord: Wat wil God.
En ik waarschuw u alvast: het wordt een zoektocht zonder einde.

Waar gaan we beginnen?
Laten we vanavond starten in de woestijn…
Weggevlucht uit Egypte,
een diepe woestijnervaring rijker,
settelt dat Hebreeuwse slavenvolk zich in het land van belofte.
En dan…
Dan moet er geordend worden wil het een volk worden
en niet zomaar een volk, maar een volk Gods,
een volk van die Ene die via Mozes naam heeft gekregen:
‘Die er zijn zal’ is de Naam.
Geschapen naar het beeld van de Ene
is dat hun roeping, hun taak, daartoe zijn ze uitverkoren.
Maar hoe krijgen ze dat ingeprent,
hoe maken ze zich dat eigen…
In het boek Levitus wordt verteld
dat er feestdagen moeten worden ingesteld
en op die feestdagen worden ze herinnerd aan hun roeping:
er te zijn voor de ander, voor hun zonen en dochters,
hun slaven en slavinnen,
de levieten binnen hun poorten,
de vreemdelingen, de weduwen en de wezen,
die bij hen wonen. Ze moeten bedenken,
dat ze zelf slaaf zijn geweest in Egypte.
Die feesten hebben alles te maken met het er zijn voor de ander,
met breken en delen.

Maar Leviticus vertelt meer….
vandaag hoorden we hoe het volk
bij het oogsten van de opbrengst van het land
moet zorgen voor de gebogene en de zwerver…
Wanneer ge de maaioogst
van uw land afmaait
zul je niet zover gaan
dat je de hoek van je veld ook maait;
en de nalezing van je maaisel
zul je niet oplezen.
Je wijngaard zul je niet helemaal kaalplukken
en wat in je wijngaard op de grond valt
zul je niet bijeenlezen;
aan de gebogene en de zwerver
zul je dat overlaten,-
Zorg hebben voor die niets hebben…
bijna zou ik zeggen: Dat is wat God wil…
maar ik ben er voorzichtig mee…
want wie weet precies wat God wil…
Jaren terug zaten we als pastores en dominees
in het kader van de oecumenische samenwerking bij elkaar.
Kunt u zich voorstellen:
ik zat daar als enige vrouw in een kring van mannen
van allerlei kerkelijke pluimage,
streng en minder streng in de leer,
zoals ze dat in de wandelgangen noemden.
Een van hen was voortdurend aan het woord
en wist precies wat God wel en niet wilde…
Ik hield het lang vol mijn mond te houden,
tot het moment waarop ik zei tegen hem:
‘Geef mij dat telefoonnummer ook eens?’
Hij reageerde verbaasd met: ‘Welk telefoonnummer?’
‘Nou, van Boven. Je weet het allemaal zo goed,
dan kan ik ook eens even bellen.’
Ik had een hoofd als een biet, maar het was er wel uit…
God wil het… hoe voorzichtig moeten we met die uitspraak zijn…
Vandaag lazen wij in Leviticus:
Ge zult niet zweren bij mijn naam
voor wat gelogen is;
ontwijden zul je daarmee
de naam van je God,
van mij, de Ene!

In het boek: ‘Verhalen voor de 7e dag’ schreef ds. Dick Groeneboer:
‘Noem Mijn naam niet bij dingen waar ik niets mee te maken wil hebben.’

Het zijn woorden naar mijn hart.
Ze waarschuwen voorzichtig te zijn, uiterst voorzichtig te zijn
om bij wat wij denken en vinden de naam van God te noemen.
En toch gebeurt het aanhoudend…
Hoe vaak hoor je na een toespraak,
waarbij je tenen zich krommen, niet zeggen: God bless you!
En zo vaak maak ik mee dat mensen doodsbang zijn om dood te gaan
omdat ze, zo is hen voorgehouden, voor Gods rechterstoel moeten verschijnen…
Tante Aafje… Ik denk dat God huilt, als God hoort hoe u over hem denkt…..
Noem mijn Naam niet bij dingen waar ik niets mee te maken wil hebben.
Maar waarmee wil die Ene dan wel te maken hebben…
Het blijft zoeken, een zoektocht waarbij voor ons, christenen,
de verhalen over Jezus van Nazareth ons kunnen helpen.
In Hem hebben mensen van toen,
het geschapen zijn naar Gods beeld, meer dan zomaar herkend.
Mensen zijn over hem gaan vertellen en gelukkig maar,
want wie zou er ooit van Hem hebben gehoord,
wie zou Zijn naam nog hebben genoemd,
als niet Zijn vrienden waren opgestaan om van Hem te getuigen.
Hoe zouden wij weet hebben van Zijn boodschap,
van wat Hem voor ogen stond,
als er niet mensen over Hem waren gaan schrijven,
als er geen getuigenis bestond?
Zouden wij ooit in Hem zijn gaan geloven
als niet van generatie op generatie
Zijn droom was levend gehouden,
als niemand er meer van had getuigd?
Dan hadden wij niet geweten hoe Hij heeft gezegd:
‘liefhebben zul je de Heer, je God
met heel je hart en heel je ziel
en heel je verstand’ (Deut. 6,5);
dat is het grote en eerste gebod;
een tweede, daaraan gelijk:
‘liefhebben zul je
je naaste als jezelf’ (Lev. 19,18);
aan deze twee geboden
hangt heel de Wet en de profeten!
En dat twee-in-een gebod heeft Hij ons bij leven voorgeleefd
door recht te doen aan mensen niet in tel, aan mensen in de knel.
De lammen heeft Hij opgericht
de blinden zagen nieuwe wegen
en zij die eeuwig zwegen
verspreidden luidkeels Zijn bericht
dat ook door doven wordt verstaan,
het hemels koninkrijk breekt baan
waar leven geven, leven is
dat door blijft gaan.
Maar ik lees ook de woorden tegen Petrus, die hem tracht af te houden van zijn roeping:
‘Ga wég, achter mij, satan! (Mt. 16,23)
je bent me een struikelblok,
omdat je niet Gods zaken in de zin hebt,
maar die van de mensen!’
Of de woorden die klinken bij zijn gevangenneming
als Petrus hem met geweld wilt verdedigen:
Dan zegt Jezus tot Petrus:
(Joh, 16,11)werp het zwaard in de schede,
– want allen die een zwaard nemen,
gaan door een zwaard verloren;
En wij, in zijn naam gedoopt, weten ons geroepen
datzelfde te doen…

Ik schreef ooit voor het thema van de Acht Mei
‘Mannen en vrouwen gelijk’ dit lied:
uit protest tegen wat gezegd werd en wordt Gods wil te zijn:
Geroepen de mens, gij vrouwen en mannen,
bespeur in jouw spiegel Mijn oplichtend Beeld,
dat veilig en vlug naar de hemel verbannen,
opnieuw wil verschijnen, waar men leven deelt.
En niemand loopt voor, noch achter blijft zij,
wie hoort er niet bij?
Gods stem vraagt om jou, dan vraagt Hij ook mij.
Geroepen de mens, gij kleinen en groten:
sta op en kies wegen, die leiden naar recht;
wat nietig is telt, de heersers verstoten;
geen mensenkind langer in Mijn Naam geknecht!
En niemand loopt voor…
Geroepen de mens, gij zwakken en sterken,
Gods Geest wervelt rond als een wind over land,
ontsnapt elke macht, wie zal het niet merken,
zij neemt, wie zich nemen laat, zelf bij de hand
En niemand loopt voor…
Geroepen de mens in Gods Naam te spreken:
Zijn stem durven zijn, zonder leugen en list;
in dienst van Gods Rijk verdrukten doen opstaan
en wegen te wijzen op toekomst gericht.
En niemand loopt voor, noch achter blijft zij,
wie hoort er niet bij?

Gods stem vraagt om jou, dan vraagt Hij ook mij.
God liefhebben en je naaste als jezelf…
‘Die er zal zijn’ eer aan doen door er te zijn…
geweldloos, liefdevol…. in het voetspoor van Jezus,
er zijn voor wie ons nodig hebben…
ons, christenen, en dat zijn dus ook wij, hier bijeen,
want ook wij zijn geroepen zijn levend lichaam van Christus te zijn,
zoals Paulus dat noemt….

Uitdelen brood en wijn

Tafel van Eén, Brood om te weten
dat wij elkaar gegeven zijn.
Om ons dat te herinneren,
breken en delen wij met elkaar
het Brood om te gedenken
dat wij zijn geroepen
Zijn levenswerk voort te zetten
door er te zijn voor elkaar en ieder ander,
anders gezegd door zo goed als God te zijn.
En zongen wij vandaag niet:
Wij zullen, jood en Griek, Zijn lichaam worden…
Ontvang dan wie je al bent
en wordt meer en meer die je ontvangt….

Voorbede:

Bidden verandert de mens,
en de mens verandert de wereld
en daarom bidden wij hier samen …
voor onszelf, hier bijeen,
dat wij zorgvuldig omgaan met Uw naam
en hem niet verbinden
met gedachten, met woorden en daden
die wel de onze zijn, maar niet de Uwe.
Dat wij in Jezus’ geest ervoor kiezen
mensen van liefde te zijn
die omzien naar wie en wat
gezien moet worden,
omwille van een betere wereld.
Om een kerk bidden wij
die voorzichtig is
met het noemen van Uw naam
en in al haar zwijgen, haar spreken,
in al haar doen en laten
het welzijn van uw mensen,
-de kwetsbaren vooropniet uit het oog verliezen.
Een kerk die barmhartig is en gastvrij
en voorop gaat in wel doen
in de geest van Jezus.
Voor alle joden, christenen en islamieten
die elkaar vinden en steunen
in de zoektocht naar vreedzaam samenleven…
Maar voor hen die in Uw Naam
het leven in vrede onmogelijk maken.
Al die ouders en grootouders
die hun kinderen haat leren,
waar liefde de opdracht is.
Dat zij leren zwijgen en tot inkeer komen
en zich laten bezielen door Uw geest van vrede,
die wonen wil in al Uw mensen.
Brengen wij bij God,
wat er leeft in ons hart, wat ons bezighoudt… (intenties)
Laten we samen bidden
dat oude vertrouwde gebed
om een nieuwe wereld:

Onze Vader….

Zegenwens:

Laten wij opstaan
en gaan van hier
met elkaar
tot elkaar
en tot de ander
om mens van God te zijn.
Zegene ons de Eeuwige
in wiens Naam
wij mogen zegenen elkaar
in woorden die liefhebben
in taal die zegent
in spreken dat verbindt
tot mensen van vrede. In de naam de Vader…

Geef een reactie